Saturday, January 8, 2011

Tatabahasa : Latihan 2


Praktis 2
Sistem Bahasa (15 Minit)

Soalan 1-7
Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai.

1. Penyelam itu________di permukaan untuk mendapatkan udara.
A tampil                      C timbul
B terbit                        D muncul

2. “Saya akan ______ kelulusan dan pengalaman awak terlebih dahulu.” kata pengurus itu kepada Cik Salwa.
A menyiasat                C meneliti
B mengkaji                  D menyelidik

3. Ketua ekspedisi itu sedang memberikan_______kepada para peserta tentang aspek-aspek keselamatan.
A ucapan                     C amanat
B syarahan                  D taklimat

4. Pustakawan itu sedang _______ buku-buku itu kepada beberapa kategori.
A mengelaskan            C memperkelaskan
B dikelaskan               D pengelasan

5. Program______ kemiskinan di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak yang dilaksanakan oleh kerajaan itu diharapkan berjaya mencapai sasarannya
A pembasmian            C penghapusan
B pemusnahan             D penamatan

6. Penduduk kampung akan_______ untuk membuat rondaan di kawasan kediaman mereka.
A bertolak-tolakan      C bergilir-gilir
B berduyun-duyun      D berulang-alik

7. Adik terus merengek-rengek ________ kemahuannya tidak dituruti oleh ibu.
A sebelum                   C semasa
B selagi                       D sehingga

Soalan 8-14
Ayat-ayat yang berikut mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu telah ditandakan dengan A,B atau C dan jika tiada kesalahan telah ditandakan dengan D. Pilih jawapan yang paling sesuai.

8. Beliau mula berjinak-jinak(A) dalam (B) bidang politik sejak ianya (C) berusia awal 30-an. Tiada kesalahan (D)

9. Dengan  lain-lain kata (A) kejadian jenayah di kawasan ini dapat dielakkan (B) sekiranya kita  bersatu padu (C). Tiada kesalahan(D)

10. Pujukan daripada (A) ibu itu telah berjaya mereda (B) kemarahan (C) abang. Tiada kesalahan (D)

11. Yang (A) mendapat tempat ketiga  dalam (B) pertandingan itu siapakah? (C). Tiada kesalahan (D).

12. Sesetengah (A) ibu bapa bukan (B) mengambil berat tentang (C) pergaulan anak-anak mereka. Tiada kesalahan (D)

13. Puan Sally memohon  (A) maaf kerana (B) tidak dapat  menghadiri (C) dalam mesyuarat agung persatuan itu. Tiada kesalahan (D)

14. Pemandangan (A) di tepi pantai pada (B) waktu senja amat  terindah (C). Tiada kesalahan (D)

No comments:

Post a Comment